台灣獨派支持香港人民抗暴聲明/929撐香港

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=393609024663332&id=249027629121473
TÂIOÂN TO̍KPHÀI CHICHHΠ HIONGKÁNG JÎNBÎN KHÒNGPO̍K SENGBÊNG
台灣獨派支持香港人民抗暴聲明
 
Hiongkánglâng khòngcheng pah gōa kang, sèkài tùi in ê jīnbat tùi “hoán sàng Tiong tiâulē” ūntōng, piànchò “Water Revolution”. Ūi tio̍h Hiongkáng chènghú únchún kèngchhat kap o͘tō ê po̍kle̍k hêngûi, jînbîn ê ūntōng sò͘kiû mā tùi “thiathôe sàng Tiong tiâulē” chìn chi̍t pō͘ piànchò “gō͘ tōa sò͘kiû”, jîchhiáⁿ “khoat it put khó”. Hiongkánglâng tōa kuibô͘  chhamú “hoán sàng Tiong tiâulē” khòngcheng, tiánhiān chhut Hiongkánglâng chhimsin ê hoânló : Hiongkáng chèngtī m̄ na lú lâ lú bô hoattō͘  hoánèng Hiongkánglâng ê ìkiàn, chhītiûⁿ kengchè mā piànchò iusian chiàukò͘ Tiongkok līek, jîchhiáⁿ goânpún chèngtī kengchè chètō͘ lāité póchiang ê kipún jînkhoân, mā beh bô khì ah. Tiongkok chènghú únchún lô͘môa kèngchhat o͘pe̍h phah lâng ê chit khoán thāitō͘, tiō sī kinpún bô beh kā Hiongkánglâng ê sò͘kiû khòaⁿ chāi gán lāi. Chēchē Hiongkánglâng ê simchêng, mā tùi hoânló piànchò hùnnō͘.
香港人抗爭百餘日,世人的稱呼已從「反送中條例」運動,改為「Water Revolution」,運動訴求也因港府縱容警方及黑道施暴,而從「撤回送中條例」擴充「五大訴求」,且「缺一不可」。香港人大規模地參與「反送中條例」抗爭,其實反映了香港人的深沉憂慮:香港政治不僅越來越無法反映港人意見、市場經濟也以中國利益優先,而在目前政經秩序下所確立的基本人權,也逐步消亡。中國政府縱容警黑施暴的態度,清楚表明本身不想理會港人的訴求。這使多數港人的心情,從憂慮轉為義憤。
 
Tiongkok chènghú kap Hiongkánglâng, bô hoattō͘  hòakái ê mâutūn íkeng phû khí lâi tâibīn téng-koân. Tī Engkok thóngtī ê nîtāi, khipsiu “Bînchú” kap “Hoattī” kètat ê Hiongkánglâng, chūjiân bô hoattō͘ chiapsiū it kok lióng chè ê chòeāu kiatkio̍k : Chhúsiau te̍kkhu, Hiongkáng thiatté hôekui “Choanchèng” kap “Jîntī” ê Tiongkok. M̄koh che mā ài tán kàu Hiongkánglâng kám-siū tio̍h “Hiongkáng jīntông”, chiūⁿ kethâu hù chhut thòngkhó͘ ê tāikè, Hiongkánglâng chiah ū hoattō͘ phó͘phiàn ìsek tio̍h : Khòaⁿ tāichì ê kaktō͘ ài káipiàn, jīnchheng “Hôekui Tiongkok” tiō sī “Tiongkok Sitbîn”. Tī chit khoán kaktō͘ ê káipiàn tangtiong, chi̍t ê sin ê sèⁿmiā chhuthiān – Hiongkáng bîncho̍k. Goán Tâioân to̍kphài, ētàng oânchoân théhōe chit khoán ìsek choánōaⁿ ê kòethêng. Che sī chi̍t tiûⁿ kekbēng, kòpia̍t thiusiōng ê chó͘kok, sukhó hiānsi̍t kap púnthó͘.
中國政府與香港人之間,無法調合的矛盾已經浮上檯面。接受英殖統治,受到「民主」與「法治」價值薰陶的香港人,自然無法接受一國兩制的終點:取消特區,香港徹底回歸「專政」與「人治」的中國。只是要等到港人正視「香港認同」對己的召喚,上街頭付出慘痛代價,港人才普遍意識到:我們必須轉換視角,將「回歸中國」視為「中國殖民」。這樣的視角轉換,啟動了香港民族的新生,我們台灣獨派,完全能夠體會這種意識轉換的過程。這是一場革命,告別抽象「祖國」,深掘現實本土。
 
Hânchiàn kiatsok liáuāu, Bíkok kap Tiongkok ê tùili̍p sī khaktēng ê kio̍ksè, ROC chèngkhoân sòa chioh kihōe thàu kòe tn̂gkî kàigiâm lâi kiànli̍p sitbîn thóngtī Tâioân ê siāhōe. Tâioân to̍kphài tī tósū lāi gōa kanlân ê khoânkéng póliû kiànkok to̍kli̍p ê hóechéng, chi̍t pō͘ chi̍t pō͘ thàu kòe théchè lāi gōa ê ūntōng, khì óakái ROC sitbîn chèngkhoân ê thóngtī kichhó͘, tī 2016 nî hō͘ púnthó͘ chèngtóng choânbīn chipchèng, kiànkok ūntōng chìnji̍p āu chi̍t ê kaitōaⁿ.
韓戰後,美中陣營對峙形勢已成,因此ROC殖民政權得以透過長期戒嚴,去維繫島內少數統治。我們台灣獨派艱困地在島內、外保留建國獨立的革命薪火,逐步以體制內、外的運動,去瓦解ROC殖民政權的統治基礎,並在2016年使本土政黨全面執政,建國運動走入下一階段。
 
Kiànkok ūntōng goânté tio̍h ài kò͘ púntē, kokchē, Hiongkáng mā sī, lán Tâito̍k, kanná ētàng kā kóng, Tâioân bīntūi ê "Tiongkok" kah appek Kángjîn ê "Tiongkok" suibóng chèngkhoân bô kâng, chèngthé ū chha, ah in lóng sī Tiongkok bîncho̍k chúgī ê lah, hoán bînchú, hoán chūiû, hoán jînkhoân chióngchióng pháiⁿsū, lán siū appek ê jînbîn, kīn khíchō hŏng kènghōng ê phó͘ sè kèta̍t-kokbîn(Nation) kiōngtôngthé, chiah ūhoat pênghoán sītōa ê siūlān, to̍kli̍p chūchú kiâⁿ óng hēnghok bīlâi.
建國運動本就須評估本地及國際局勢,香港獨立運動亦然,我們做為台灣獨派,僅能提醒台灣所面對的「中國」,與正在壓迫港人的「中國」,雖政權不同、政體相異,但中國民族主義的本質並無不同,反民主、反自由與反人權的劣跡斑斑,我等受壓迫人民,僅有建構追奉普世價值的民族共同體,才能平反祖輩受壓迫的過去,並獨立自主地走向幸福未來。
 
Tâioânlâng, Hiongkánglâng chiâⁿchò siūsi̍t bîncho̍k, tú tio̍h Tiongkok iàukhí, Bí, Tiong siochiⁿ sèkài ê chútōkhoân, sòa ok hō͘  sèkài koh kok sêngjīn to̍kli̍p ê tēūi. Bīntùi ba̍kchiân kokchè hiānsit, tuikiû to̍kli̍p, bînchú, chūiû ê Tâi, Kángjîn, kanná ū saⁿ khèsio, kiōngsiūⁿ khòng Tiong hókè, chhòngchō khahhó kiànkok ê kokchè hêngsè.
台灣人、香港人做為受殖民族,共同遭遇中國崛起,雖美、中爭霸正熾,卻也難以獲得世界各國承認獨立地位。面對眼前國際現實,追求獨立、民主與自由的台、港人,僅能緊緊相依,共思抗中良策,創造利於建國的國際形勢。
 
Chitmà, Kángjîn gō͘ tōa sò͘ kiû, bô hun théchè lāigōa Tâioân to̍kphài, lóng ài chhamka 929 hitji̍t ê "Thīn Hiongkáng, hoán ke̍kkhoân" iûhêng, í hián lán kah Hiongkáng jînbîn chòhóe khòng Tiong ê kipún li̍ptiûⁿ. Koh lâi, Tâioân to̍kphài líkái Hiongkáng siúchiok hoah "Hiongkáng to̍kli̍p" ê tāikè chinkoân, Niû, Thian Kî gīsū ê "Kongho̍k Hiongkáng, Sîtāi kekbēng" tio̍h hō͘ chèngtī pekhāi, suhoat tuisat. Tâioân ê lán, m̄káⁿ thè in hiu, ah mā sī ài kā hoahhiu , "Hiongkáng to̍kli̍p, sîtāi kekbēng", kèng ta̍k ê tuikiû Hiongkáng kiōnghôkok ê khòngchengchiá.
眼下,面對港人五大訴求,不分體制內、外台灣獨派,皆應於929當日參與「撐香港、反極權」遊行,以彰顯我們與香港人民鬥陣抗中的基本立場。再者,台灣獨派理解香港手足,喊出「香港獨立」的代價高昂,光是梁天琦義士喊出「光復香港,時代革命」就遭政治迫害、司法追殺。身處台灣的我們,不敢代為喊出、但卻必須喊出「香港獨立,時代革命」,以向每一位為了追求香港共和國的抗爭者致意。
https://i.imgur.com/PzJmFuB.jpg
------------------
主辦單位統計各遊行人數:
台北10萬人(含台中包車北上)
新竹400人
台南2000人
高雄5000人
https://i.imgur.com/1f38N53.jpg
https://i.imgur.com/3eE8W0L.jpg
https://i.imgur.com/LGNgOnu.jpg
https://i.imgur.com/9wAIimL.jpg

929聲援香港晚會-台灣基進發言影片

如果中國要用野蠻來讓台灣人卑躬屈膝,那台灣人就會讓你們見識民主自由的驕傲!
 
香港人此刻正在海的另一端,用肉身抵抗中國侵襲。
 
如果我們有民主、有選票、有言論自由,明年還無法擋下中國的滲透,我們就是愧對台灣的民主前輩、對不住在前線承受子彈的香港人,
我們拿什麼臉跟世界的民主國家交朋友。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=244118053175557&id=260209924477080
0
分享 2019-09-29

2 个评论

已删除
主辦方有這麼要求喔?!沒看到呢....
但台灣同樣也要反極權呀,各場還是有不少其他訴求標語
我參加的高雄場除了聲援香港外,也是有給自己人打氣對抗國民黨與中共
不然也沒什麼場合可以表達這些了

要发言请先登录注册

要发言请先登录注册

发起人

愛台灣愛高雄,大港你贏了

状态

  • 最新活动: 2019-09-30
  • 浏览: 1902